Hopp til innholdet

Salgsvilkår

1. INNLEDNING, AVTALE, AVTALEINNGÅELSE

Avtalen består av salgsvilkårene her, din bestilling, vår ordrebekreftelse og de vilkår som for øvrig følger av vår bestillings- og leveringsprosess, samt de øvrige forhold kjøper og selger har blitt enige om. Avtalen har forrang fremfor fravikelig lovgivning og kjøpsloven kommer ikke til anvendelse så langt loven tillater og forholdet for øvrig er regulert i Avtalen.

Kjøper har inngått forpliktende bestilling når bestillingen er sendt til Selger. Ved skrive- eller tastefeil fra Selgers eller Kjøpers side i tilbudet eller bestillingen er det likevel ikke inngått bindende avtale dersom den annen part forstod eller burde forstått at det var snakk om slik feil.

2. PARTENE

Selger er SKRAIB AS, org.nr. 929 296 303, Konventveien 24B 0377 Oslo, post@skraib.no, heretter omtalt som «Selger». Kjøper er den/de fysiske eller juridiske person(er) som er oppført som kjøper i bestillingen, heretter omtalt som «Kjøper».

3. KJØPESUM, GEBYRER, BETALING

Prisen som er oppgitt er kjøpesummen Kjøper skal betale. Ved kjøp av hylleselskaper påløper også tillegg for registrerings- og endringsgebyrer. Prisen for dette fremkommer i bestillingsprosessen. For enkelte av våre varer/tjenester tilkommer også merverdiavgift som nærmere angitt.

Betaling skjer i forbindelse med bestillingen og betaling skal være gjennomført og Kjøpesum, gebyrer og MVA må være kommet frem til Selger før levering skjer. Dersom Kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere det totale beløpet til betaling på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som transaksjonen gjennomføres.

4. LEVERING

Leveringstidspunket følger av punkt 3 over sammenholdt med de nærmere detaljer i vår ordrebekreftelse og vilkårene som er angitt i vår bestillings- og leveringsprosess. Levering anses etter vilkårene her skjedd når Kjøperen har overtatt aksjene, men først når dette er dokumentert ved oversendelse av oppdatert aksjeeierbok som bekrefter innføring av Kjøper som ny eier.

5. LEVERINGSFORBEHOLD

Selger forbeholder seg rett til å avvise bestillinger dersom gjennomføring av handelen er betinget av kundesjekk i henhold til hvitvaskingslovens regler, og Selger ikke er gjort i stand til å gjennomføre slik kundesjekk på grunn av manglende, mangelfull eller feilaktig informasjon om reelle rettighetshavere, eller andre relevante juridiske eller fysiske personer. Det samme gjelder dersom Selger etter gjennomføring av slik kundesjekk, i henhold til våre interne rutiner og retningslinjer, kommer til at Kjøper eller tilknyttede reelle rettighetshavere har en uakseptabel risikoprofil for Selger.

Selger tar også forbehold om å avvise bestillinger dersom det på bestillingstidspunktet er opplyst at levering kun kan skje dersom Selger har tilfredsstillende kapasitet og tilgjengelig varelager på det aktuelle tidspunktet.

6. REKLAMASJON, MISLIGHOLDSBEFØYELSER

Dersom Kjøper mener det foreligger en forsinkelse, feil eller mangel ved leveransen, må Kjøper gi Selger skriftlig varsel om dette innen 14 dager etter at det ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon må senest finne sted innen 12 mnd at kjøper overtok aksjene. Dersom forholdet ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøpers side kan Kjøperen kreve retting eller omlevering. Øvrige misligholdsbeføyelser, herunder krav om erstatning kan ikke gjøres gjeldende.

7. MANGLER, FORSINKELSER

Ved kjøp av hylleselskaper foreligger det kun mangel dersom hylleselskapet ikke er i henhold til Selgers garantier som nærmere angitt i aksjekjøpsavtalen som inngår i transaksjonen. Forsinkelse foreligger kun dersom levering ikke har funnet sted innen 3 dager etter at betaling er foretatt, og Selger ikke har avvist bestillingen med henvisning til punkt 5 over.

8. ANGRERETT

Avtaler om kjøp av våre hylleselskaper eller dokumentpakker er som utgangspunkt å anse som kjøp i næringsvirksomhet og er derfor unntatt angrerett. Videre leveres våre hylleselskaper med tilpasninger og personlig preg i form av selskapsnavn, endringer av styret, vedtektsbestemmelser m.v. basert på Kjøperens spesifikasjoner. Det er ikke angrerett på slike tilvirkingskjøp.

9. PERSONOPPLYSNINGER

Selger er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bestilling, avtaleinngåelse, levering og våre after-market tjenester. Nærmere om Selgers behandling av personopplysninger følger av SKRAIBs personvernpolicy.

10. LOVVALG, TVISTELØSNING

Salgsvilkårene er underlagt norsk rett. Partene har avtalt at Kjøpsloven ikke kommer til anvendelse, men at avtalevilkår, salgsvilkår og øvrige vilkår som det henvises til i bestillingsprosess og ordrebekreftelse regulerer avtaleforholdet uttømmende. Tvister som springer ut av våre salgsvilkår og inngåtte avtaler skal forsøkes løst i minnelighet ved forhandlinger. Dersom slik minnelig løsning ikke kan oppnås ved forhandlinger, skal saken løses ved voldgift i Oslo etter voldgiftsloven av 2004.