Hopp til innholdet

EU vil digitalisere selskapsretten

Pandemien tvang frem flere nye løsningen innen selskapsretten. Nå vil EU utvide den digitale verktøykassen.

Man trenger ikke lenger fysiske møter for å avholde en generalforsamling, og i 2021 ble loven endret slik at digitale møter etter aksjeloven er likestilt med fysiske møter.

Europakommisjonen har nå gjennomført en høring for å få innspill på hvordan man kan utvide bruken av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten.

Målet er å forenkle prosessene og sørge for god samhandling mellom EU-landene. Du kan lese mer om initiativet her.

Nærings- og handelsdepartementet ba om kopi av innspill, slik at fornyelsene i EU vil bli aktuelle i EØS-stater. Departementet oppsummerer forslaget slik:

Direktivforslaget skal supplere direktiv (EU) 2019/1151 om digitale verktøy og prosesser innen selskapsretten, og sikter mot å legge til rette for mer digitaliserte tjenester i EU. Dette skal bidra til å redusere den administrative byrden, spesielt for små- og mellomstore bedrifter (SMB). I tillegg er det et mål å sikre tilgang til og bruk av pålitelig selskapsinformasjon på tvers av EØS.

De foreslåtte tiltakene i direktivet handler om følgende:

1) Selskaper trenger ikke å gi opplysninger på nytt når de oppretter en filial eller et datterselskap i en annen medlemsstat («engangsprinsippet»).

2) Opprettelse av et EU-selskapssertifikat (EU Company Certificate) som skal inneholde grunnleggende opplysninger om selskapet.

3) Opprettelse av digital EU-fullmakt, som dokumentasjon på persons myndighet til å representere et selskap utad.

4) Fjerning av formaliteter, for eksempel legalisering av dokumenter (apostille) eller bekreftet oversettelse av selskapsdokumenter.

Forslaget søker særlig å:

1) sikre økt åpenhet og tillit gjennom å forbedre tilgjengeligheten til pålitelig og oppdatert selskapsinformasjon;

2) stimulere til vekst og god konkurranse i det indre marked;

3) redusere administrative byrder for selskaper som ønsker å drive grensekryssende virksomhet;

4) økt samhandling mellom foretaksregistre i EØS;

5) bidra til omstillingen til en bærekraftig og digital økonomi.

Skraib ønsker alle tiltak for digitalisering velkomne, og vi bistår deg gjerne om du har utfordringer knyttet til selskapsetablering.

Ta kontakt med oss!

Magnus Grape Løvdal: mgl@skraib.no / 400 69 140

Jonas Tjersland: jt@skraib.no / 913 35 102